+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

เชิงอรรถ
  • ในพิธีหลวง เวลาเข้าเฝ้าหรืองานพระราชทานเพลิงศพที่เสด็จพระราชดำเนิน
    การเรียงลำดับตามอาวุโสจะต้องเป็นตามลำดับราชสกุลและฐานันดร
    เช่น พระองศ์เจ้าลงมาที่หม่อมเจ้าแล้วจึงถึงหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ตามลำดับบัญชีนี้


Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.