+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

เชิงอรรถ
  1. สายสกุลของกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินจึงมีเชื้อสายจากมอญ และแขก นิกายสุหนี่ ทั้งยังสืบสายมาจากราชวงศ์กรุงเก่าด้วย ในด้านความสัมพันธ์ จึงคู่ ขนานมากับสายสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์กับพระองศ์เจ้าพรรณราย พระชนนีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์อีกทางหนึ่งโดยที่ท่านฉิมเป็นพี่เจ้าจอมมารดาทรัพย์
  2. สกุลศิริวงศ์ฯและกุญชรฯ จึงถือเป็นพระญาติของสกุลฉัตรไชย
  3. พระชนนีน้อยของสมเด็จพระเทพศิรินทร์ฯ เป็นธิดา “ท่านแจ่ม”ซึ่งเป็นธิดาพระยารัตนจักร(หงส์ทอง) สกุลมอญอาสาราชินิกุล ร.3 ส่วนหม่อมกิ่ม ของพระองศ์เจ้าพรรณรายมีเชื้อจีนเกี่ยวเนื่องมาที่ต้นสกุล “กิติยากร”


Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.