+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

เชิงอรรถ
  1. จำปาเป็นเชื้อสาย ณ เวียงจันทร์ เป็นพระญาติเจ้าหญิงกุณฑลทิพยวดี พระราชชายาในรัชกาลที่ 2 ทรงเป็นพระราชธิดาของเจ้าหญิงทองสุก พระราชชายาในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระเจ้าอินทวงศ์ เจ้านครเวียงจันทร์ (มีเรื่องราวบรรยายไว้)
  2. ท้าวมังสี (ขำ) เป็นพี่สาวท้าวมังสี (แสง) เมื่อท่านขำถึงอนิจกรรม ท่านแสงจึง ได้เป็นท้าวมังสีแทน บุตรีท้าวมังสี(แสง)ที่ชื่อ”เพื่อน” ต่อมาได้เป็นท้าวอินทรกัลยา ได้นายดิศ เจ้ากรมของกรมหมื่นราชศักดิ์สโมสรต้นสกุล”กมลาศน์” เป็นสามีมีธิดาชื่อ “ใย”
  3. ม.ล. หญิงใหญ่ ดิศกุล จึงมีฐานะเป็นหลานของเจ้าจอมมารดาชุ่ม อีกทางหนึ่งนับ ทางสายพระอัพภันตริกามาตย์ ด้วยเหตุนี้ ม.จ.หญิงจงจิตรถนอนดิศกุลจึงทรง รับอุปถัมภ์ ม.จ.พิริยดิศ ดิศกุลเมื่อ ม.ล.ใหญ่ถึงแก่กรรม


Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.