+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

เชิงอรรถ
  • ม.จ.หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุลทรงมีฐานะเป็นหลาน เจ้าจอมมารดาชุ่มทางคุณหญิงคล้ายอีกทางหนึ่ง


เชิงอรรถ
  • พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) มีธิดาเป็นเจ้าจอมมารดา 4 คน เจ้าจอม 1 คน
  • เป็นต้นราชสกุล คือ “กมลาศน์” “ชยางกรู” “ดิศกุล” “จิรประวัติ” “วุฒิไชย”


Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.