+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

เชิงอรรถ
  1. หลักฐานของกรมศิลปากรแจ้งว่าหม่อมทับ (หม่อมพลับ) เป็นธิดาของเจ้าฟ้าชายศิลาโอรส ขุนหลวงตาก ต้นสกุล “ศิลานนท์” แต่ผู้รู้ว่าเป็นเพียงลูกของคนสนิท แต่เอามาชุบเลี้ยง ชื่อธิดามีทั้ง “พลับ” และ “ทับ” ซึ่งเป็นชายาของกรมพระรามอิศเรศ พระโอรสในรัชกาลที่ 1 กับเจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ต้นสกุล “สุริยกุล” องค์หนึ่ง กับเป็นชายาของกรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ต้นสกุล “อิศรเสนา” อีกองค์หนึ่ง แต่ทายาทแจ้งว่าผู้ใหญ่ในตระกูลอิศรเสนายืนยันว่าชื่อ “ทับ”
  2. เจ้าจอมมารดาอำพัน เป็นธิดาของอุปราชจันทร์ เมืองนครศรีธรรมราช มีเรื่องบรรยายไว้
  3. พระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (วังหน้าของรัชกาลที่ 2)พระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชาย “จุ้ย” เป็นพระอนุชาแท้ๆของรัชกาลที่ 2
  4. สายสกุลอศิรเสนา ที่แสดงในที่นี้เลือกชี้เฉพาะบางสายบางคนที่รู้จักกันอยู่


Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.