+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

เชิงอรรถ
  1. ต้องอ่านเจ้าเจ็ดตนกับพงศาวดาร เมืองนครเชียงใหม่ เมืองลำปาง และเมืองลำพูนไชยประกอบด้วย
  2. ฐานันดรพระเจ้าเชียงใหม่ลดมาเป็นเจ้าครองตอนสุดท้าย และยกเลิกเมื่อถึงแก่พิราลัย
  3. เลือกเฉพาะสายที่รู้จักกันอยู่


Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.